Leveringsvoorwaarden

Inhoud

Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Duurovereenkomsten, periodieke uitgaven
Art. 15: Auteursrechten etc.
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Geschillen; Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie
Art. 22: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de
opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven,
optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het
met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken,
verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van
teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de
meest ruime betekenis van het woord;
d. KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen,
gevestigd te Amstelveen.
 
Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle
tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten
overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn
slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen
van toepassing zullen zijn.
 
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte
aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of
soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het
sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt
verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het
aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat
door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.
 
Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te
annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de
leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van
periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14
is niet mogelijk.
 
Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten
prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de
prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting
tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen
het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar
partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg
gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de
daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen,
indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of
de overeengekomen prijs krachtens deze algemene
voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs
respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische
industrie als redelijk beschouwd bedrag.
15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van
€ 100,00.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van materialen,
halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van
lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de
met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
invoering van nieuwe en verhoging van bestaande
overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen,
een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het
algemeen, omstandigheden die met een en ander
vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur
of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van
de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de
opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden
of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond
voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook
buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de
te verwerken materialen en producten zijn grond tot
verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen
indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder
begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de
ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druken
andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen
van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien
de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans
niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.
 
Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de
prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te
kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij
aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als
evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen
aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de
betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte
kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de
leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel
daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat
de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen
nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden
zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een
voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit
artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf
de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente
verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel
van deze rente in rekening te brengen over elke maand of
gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn
verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld,
is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de
daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minst
15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van
€ 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering
ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in
gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking
te verlenen aan de aflevering van de krachtens de
overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De
opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand
in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de
eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen
heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is
gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is
overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen.
De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het
vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie
van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee
vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch
middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de
vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat
verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het
ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te
leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering
heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen
uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever
wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet
nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het
geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet
noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem
planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst
door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering
door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het onverwijld beantwoorden van vragen van de
leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen
als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen
van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van
artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het
vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde,
is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet
meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is.
De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst
op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed
na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en
de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk
14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke
prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven
het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn
van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen
van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen
partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft
doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten
aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan
dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch
middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
 
Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op
zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of
andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te
onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of
goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt
als erkenning dat de leverancier de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van
deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 
Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en
anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van
de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van
geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal
van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel
bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis
te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het
overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer
of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van
verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is
evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het
meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening
gebracht respectievelijk verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier
en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de
tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden
van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter
inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de
op de levering van deze materialen en halffabrikaten
betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden,
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter
inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.
 
Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke
uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met
inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is
een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die
viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het
een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit
artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit
artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van
halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, lithoen
zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot
de verspreiding van de uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door
middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging
verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de
nakoming van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de
opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden
etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die
derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912
of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht
van de industriële eigendom dan wel het recht met
betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever
vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of
regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden
gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in
rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier
door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op
deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het
auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de
nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals
kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en
hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden
als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.
4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of
geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en
hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien
of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen
auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de
leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke
toestemming in het kader van enig productieproces worden
verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier
het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de
zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de
geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot
verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.
 
Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals
productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met
name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen,
litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten,
zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en
-vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en
randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier,
ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of
de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken
aan de opdrachtgever af te geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en
zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot
herhaald gebruik.
 
Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van
de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde
zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,
draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten
aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er,
voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van
kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of
een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt
gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te
houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de
bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de
opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding
van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle
zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van
de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.
 
Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde
materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is
overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of
producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren,
dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten
behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en
deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal
hiertoe instructies van de leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de
overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de
daarvoor benodigde producten, tevens een voor de
desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor
proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal
hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De
opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een
voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van
ontvangst van het materiaal of de producten door de
leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende
of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is
ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever
ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de
bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als
dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en
evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de
later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde
materialen of producten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als
houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid
of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het
aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de
eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde
materialen of producten en niet deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de
toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de
leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het
loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,
noch voor het beschadigen van door hem van de
opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken
of te bewerken materiaal en producten als deze een
voorbewerking hebben ondergaan zoals door het
aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere
moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking
of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en
producten te wijzen.
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc.
van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en
producten te beschikken als ware deze zijn eigendom.
De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden
de ongebruikte materialen en producten alsmede de
evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.
 
Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend,
indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven,
gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere
middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en
andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van
vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van
overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen
en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van
hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden,
worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te
rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot
ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de
overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig
bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de
vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade
aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de
leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de
overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen
en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke
informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen
en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij
krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem
terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden
wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Geschillen; Scheidsgerecht voor de
Grafische Industrie
1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van
de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier
dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten,
zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het
reglement van de stichting Scheidsgerecht voor de Grafische
Industrie, gevestigd te Amstelveen aan de Startbaan 10
(postbus 220, 1180 AE Amstelveen).
2. De in het vorige lid van dit artikel bedongen arbitrale
geschillenbeslechting is slechts van toepassing indien
tenminste een van partijen ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst lid of associé was van het KVGO en de
aanhangig te maken vordering (niet zijnde een tegenvordering)
meer dan € 2.500,00 in hoofdsom bedraagt.
3. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart
dat dit het geval is.
4. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar
billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht
gebonden te zijn.
 
Artikel 22: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever
wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie
gedeponeerd op 8 januari 2002 onder nr. 6/2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.